Kiedy adwokat ma wgląd do akt sprawy.

Wgląd do akt spraw, zależy od tego, czy są to akta sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, czy też sądowego. Dostępu do akt sprawy w postępowaniu karnym,  nie ma każdy. Szczegółowe uregulowania znajdują się w przepisach kodeksu postępowania karnego.

Postępowanie przygotowawczeo objęte jest zasadą tajności, jego celem jest zgromadzenie wszelkich materiałów dowodowych w celu ustalenia okoliczności sprawy. W związku z tym nieujawnienie pewnych dowodów i informacji zdecydowanie ma pozytywny wpływ na śledztwo. Jednak w wypadku gdy prokurator lub policjant prowadzący postępowanie przygotowywawcze wyrazi zgodę, wgląd do akt może być udostepniony stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Możliwe jest udostępnienie tych akt w formie uwierzytelnionych odpisów i kserokopii. Jednak należy pamiętac o tym, iż prokurator i policja kierują się dobrem sprawy, wobec czego w pewnych przypadkach mogą nie wyrazić zgody na udostępnienie akt. Jednakże, w przypadku decyzji odmownej stronie służy zażalenie.

Gdy wszystkie dowody zostaną zgromadzone i zabezpieczone w toku postępowania przygotowawczego, kolejnym etapem jest postępowanie sądowe. Co do zasady, w toku postępowania sądowego nie ma ograniczeń co do wglądu w akta sprawy. Dostęp do tych akt mają:

  • strony postępowania,
  • pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi.
  • obrońcy.

Aby uzyskać dostęp do dokumentów zgoromadzonych w aktach sprawy sądowej, należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek do sądu o udostępnienie akt do wglądu. Aktualnie można to zrobić za pośrednictwem odpowiednio powołanych biur w sądach tzw. Czytelnii akt, a wniosek może być złożony nawet mailem.