Kiedy adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Prawo daje jednak adwokatowi możliwość odmowy udzielania dalszej pomocy prawnej, czyli wypowiedzenia istniejącego już pełnomocnictwa w określonych sytuacjach.

Adwokat powinien wypowiedzieć pełnomocnictwo, jeżeli pomiędzy nim a klientem wystąpiła różnica zdań co do sposobu prowadzenia sprawy, a stanowisko lub sugestie klienta w tym zakresie nie są do zaakceptowania przez adwokata. Ponadto przyczyn wypowiedzenia pełnomocnictwa należy szukać w Kodeksie etyki adwokackiej, zgodnie z którym adwokat wypowiada pełnomocnictwo, gdy:

  • w toku postępowania ujawnią się sprzeczne interesy klientów, chociażby ci klienci na to się godzili;
  • z okoliczności wynika, że klient stracił zaufanie do adwokata;
  • klient nie uiszcza ustalonego honorarium;
  • adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie z wyboru lub z urzędu jest prawnie lub faktycznie bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza. Dotyczy to również kasacji, skargi kasacyjnej, skargi konstytucyjnej i innych środków procesowych służących zmianie oraz wzruszeniu prawomocnych orzeczeń.

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo o adwokaturze adwokat przed wypowiedzeniem pełnomocnictwa zobowiązany jest powiadomić o swoim zamiarze kierownika zespołu, którego jest członkiem i uzyskać jego zgodę. Przepis ten wynika z art. 25 pr. adw, który stanowi, że umowę z klientem zawiera kierownik zespołu w imieniu zespołu, pełnomocnictwo zaś udzielane jest przez klienta adwokatowi ? członkowi zespołu.

Adwokat powinien powiadomić sądy oraz inne organy, przed którymi występuje w danej sprawie, o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Ma obowiązek wykonywać czynności pełnomocnika jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że wcześniej nastąpiło przyjęcie sprawy przez innego pełnomocnika. Także klient może zwolnić adwokata z pełnienia obowiązków wcześniej niż z upływem dwóch tygodni. W takiej sytuacji adwokat powinien zadbać o pisemne oświadczenie klienta. W powiadomieniach do sądów i innych organów należy powołać się na wcześniejsze zwolnienie przez klienta z obowiązków pełnomocnika.