Od kilku lat firmy prawnicze coraz chętniej świadczą swoje usługi za pomocą Internetu. Powstają specjalne portale specjalizujące się w udzielaniu porad prawnych online, które oferują pomoc w niemalże wszystkich gałęziach prawa. Niewątpliwie korzystanie z takiej formy usług jest rozwiązaniem wygodnym, gdyż nie wymaga przemieszczania się, a wystarczy jedynie dostęp do Internetu, szybkim, ponieważ usługi oferowane są często całodobowo oraz zazwyczaj tańszym, na co wpływa zdalność pracy, która nie wymaga utrzymania kancelarii, co wiąże się z ograniczeniem kosztów stałych.  Powierzchownie oceniając zjawisko, wydawać by się mogło, że ta internetowa forma świadczenia porad prawnych jest lepsza od tradycyjnych wizyt w kancelarii, ale czy tak jest w rzeczywistości?

Sprawa jest kontrowersyjna i zdecydowanie nie można składać takich deklaracji w oparciu jedynie o kryterium praktyczności.

Na wstępie rozważań należy wyodrębnić dwie główne grupy potencjalnych klientów kancelarii, a mianowicie, tych którzy potrzebują jednorazowej porady związanej z prowadzaniem konkretnej sprawy oraz tych, którzy szukają prawnika w perspektywie długotrwałej współpracy.

W pierwszym przypadku, jeśli porada dotyczy pojedynczej sprawy, usługi online mogą być prostszym rozwiązaniem niż tradycyjna wizyta w kancelarii, jednak należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, gdy kierujemy się do adwokata ze sprawą poważną, której rezultat będzie miał istotny wpływ na resztę naszego życia, należy zastanowić się, czy warto oszczędzać na pomocy prawnej. Sytuację tę można porównać do wyboru lekarza, jeżeli mamy poważny problem to udajemy się do kompetentnej i doświadczonej osoby, która poświęci nam swój czas i prawidłowo doradzi, a nie szukamy porad w Internecie. Rozmowy jakie przeprowadza adwokat ze swoim klientem są zazwyczaj trudne i specyficzne, w pewien sposób również intymne, korespondencja mailowa, czy wideo-czat nie zastąpią kontaktu fizycznego, jaki i nie stworzą odpowiednich warunków do zbudowania zaufania.  Co więcej, porada online jest wystarczająca, jeśli poszukujemy wskazówki czy kierunku, w którym powinniśmy podążać, rzadko jednak zdarza się, żeby sprawa prawna kończyła się na pojedynczych czynnościach. Zazwyczaj, aby rozwiązać problem wymagane jest sporządzenie pisma procesowego oraz reprezentowanie klienta w sądzie, w takim wypadku prędzej, czy później i tak należy zwrócić się do kancelarii.

W tym drugim przypadku współpraca online z prawnikiem będzie niewątpliwie gorszym rozwiązaniem niż zgłoszenie się do tradycyjnej kancelarii. Jeśli poszukujemy prawnika, który ma być odpowiedzialny za prowadzenie kilku spraw związanych na przykład z jedną firmą, nie ma sensu korzystać z pojedynczych porad online. Warto wówczas odnaleźć odpowiednio wyspecjalizowaną kancelarię i wybrać się na osobiste spotkanie z adwokatem. Bezpośrednia rozmowa pozwala doprecyzować problemy, wyjaśnić sprzeczności, czy skierować uwagę adwokata na inne istotne kwestie związane ze sprawą, o których klient nie wspomniał. Jest to działanie zdecydowanie bardziej profesjonalne i efektywniejsze, a przecież zgłaszając się do adwokata z pewnymi problemami, zależy nam przede wszystkim na ich skutecznym i jak najkorzystniejszym dla nas rozwiązaniu.  Ponadto prowadzenie kilku różnych spraw wiąże się z powstaniem licznych tomów akt. Korzystając z pomocy tradycyjnej kancelarii klient nie musi zajmować się tą kwestią samodzielnie, gdyż to adwokaci prowadzą profesjonalną dokumentacje. Dodatkowo, zaufany adwokat znający specyfikę wszystkich spraw klienta, gdy pojawi się nowy problem, może działać szybciej niż losowy prawnik z portalu, gdyż nie potrzebne jest wówczas ponowne wdrażanie.

Reasumując, być może w przypadku poszukiwania wskazówki czy kierunku działania, porada online jest wystarczająca. W bardziej skomplikowanych przypadkach próba udzielenia porady i rozwiązania problemu na podstawie jednego pytania przesłanego przez formularz to ogromne ryzyko dla pytającego. Bezpośrednia rozmowa pozwala wyjaśnić, doprecyzować, dojrzeć inne problemy związane ze sprawą, a brak takiej możliwości, to w efekcie potencjalnie błędna porada. Przed podjęciem działań należy się więc poważnie zastanowić, czy dla wygody i oszczędności kilku godzin warto podejmować takie ryzyko.

Kto może ubiegać się o adwokata z urzędu?

Zarówno na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego jak i kodeksu postępowania karnegso, storna (w procesie cywilnym) lub oskarżony (w procesie karnym), którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Należy w nim wykazać niemożność poniesienia kosztów obrony, bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Ponadto, kodeks postępowania karnego reguluje przypadki obrony obligatoryjnej. W sytuacji, gdy oskarżonym jest osoba nieletnia, osoba głucha, niema lub niewidoma oskarżony musi mieć adwokata.

Jak wygląda procedura przyznawania adwokata z urzędu na wniosek?

Wszelkie wnioski rozpatrywane są indywidualni., a po przyznaniu stronie prawa do adwokata z urzędu sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej o wyznaczenie adwokata z imienia i nazwiska w przypadku sprawy cywilnej. W sprawie karnej, Sąd wyznacza imiennie adwokata sam. Właściwa okręgowa rada adwokacka wyznacza adwokata niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd.

Plusy i minusy adwokata z urzędu

Korzystnie z pomocy adwokata z urzędu ma swoje dobre i złe strony, przy czym tych drugich jest zdecydowanie więcej. Niewątpliwie największą zaletą obrońcy z urzędu jest bezpłatność usługi.  Jeżeli nie stać nas na prywatną pomoc, na pewno lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie swojej sprawy adwokatowi z urzędu niż walka w Sądzie na własną rękę. Należy jednak pamiętać, że zaangażowanie w sprawę obrońcy z urzędu jest często dużo słabsze niż prywatnego pełnomocnika. Z czego to wynika? Po pierwsze, należy zaznaczyć, że adwokaci nie mają wpływu na przydzielane im sprawy z urzędu, bowiem zgodnie z art. 28 prawa o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188 z późn. zm. ? dalej pr. adw.) adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego.

W związku z powyższym, często zdarza się, że pełnomocnik ma zaabsorbowany czas przez wcześniej przyjętych klientów prywatnych, a na sprawę z urzędu, która pojawia się niespodziewania i którą musi przyjąć nie ma już czasu. W takim wypadku adwokat nie może wydłużyć sobie doby, a wypełnienie wszystkich obowiązków wzorowo i z pełnym zaangażowaniem z oczywistych względów nie jest możliwe. Sprawy prywatne często stanowią priorytet, gdyż to dzięki nim kancelaria może prawidłowo funkcjonować. Dysproporcja między wynagrodzeniem, jakie otrzymuje adwokat z urzędu, a jego pracą jest ogromna, często zdarza się, że za sprawę, która ciągnie się latami, wymaga złożenia licznych pism procesowych i obecności na kilku bądź kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu rozprawach adwokat dostaje wynagrodzenie w wysokości kilkuset złotych. Dodatkowo korzystając z usług prywatnego pełnomocnika zawsze możemy wybrać sobie osobę specjalizującą się w danej gałęzi prawa, której chcemy powierzyć naszą sprawę.

W przypadku pełnomocnika z urzędu nie jest to takie proste, a często nawet niemożliwe.

Tymczasowe aresztowanie służy przede wszystkim zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. A zatem areszt ma na celu zapobiec ? w sytuacji realnego zagrożenia ? zachowaniom osoby oskarżonej lub podejrzanej o dokonanie przestępstwa, które mogłyby utrudniać prowadzenie postępowania. Sytuacja osoby w areszcie tymczasowym jest podobna, ale nie taka sama jak osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Tymczasowo aresztowany ma prawo, bezzwłocznie po osadzeniu go w areszcie śledczym, zawiadomić o miejscu swojego pobytu osobę najbliższą albo inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub instytucję, a także swojego obrońcę (art. 211. § 2 Kodeksu karnego wykonawczego).

Tymczasowo aresztowany nie może posiadać przy sobie żadnych środków łączności, urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego,a także, poza depozytem, przedmiotów i dokumentów, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego.

Po upływie terminu tymczasowego aresztowania, administracja aresztu śledczego jest obowiązana udzielić zwalnianemu pomocy w udaniu się do miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania albo do szpitala lub innego miejsca leczenia, jeśli jest to niezbędne (art. 211. § 5 Kodeksu karnego wykawczego). Istotnym jest fakt iż, że każdorazowe użycie przymusu bezpośredniego lub broni względem tymczasowo aresztowanego jest bezzwłocznie zgłaszane prokuratorowi lub sądowi.

Pierwsze czynności postępowania z udziałem zatrzymanego niejednokrotnie przesądzają o przebiegu całego postępowania karnego. Wobec czego ważne jest aby skontaktować się z adwokatem na etapie tych wstępnych czynności, kiedy zatrzymanenu ma statut osoby podejrzanej lub oskarżonej.

W myśl art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nim rozmowę; zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny.

Zatrzymanie jest środkiem przymusu, polegającym na krótkotrwałym pozbawieniu wolności. Jest ono stosowane przez policję lub inne uprawione organy ścigania, m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledze Policji i inne. Zatrzymuje się osobę gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dokonała ona przestępstwa i jednocześnie zachodzi obawa, iż ukryje się przed organami ścigania lub zatrze ślady przestępstwa. Osobę zatrzymaną należy zwolnić, gdy ustanie przeczyna zatrzymania lub jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie zostanie przekazana do dyspozycji sądu. Jeśli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu zatrzymanego, nie doręczono postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania, to w takiej sytuacji zatrzymany również zostaje zwolniony.

Tymczasowe aresztowanie jest izolacyjnym środkiem zapobiegawczym, który sąd może zastosować jedynie wobec osoby, która jest podejrzanym lub oskarżonym (na etapie postępowania sądowego). Podejrzanym jest osoba wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Oskarżonym jest natomiast osoba przeciwko której wniesiono akt  oskarżenia do sądu.

Tymczasowe aresztowanie stosuję się gdy istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania, lub gdy dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Stowowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ma zapobiegac realnym obawom ucieczki, ukrywania się lub matactwa. Czas trwania tymczasowego aresztu wynosi 3 miesiące, jednakże może on zostać przedłużony kilkakrotnie, łącznie nie powinien on przekraczać on 2 lat. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego tymczasowe aresztowanie nie powinno być stosowane gdy wystarczy inny środek zapobiegawczy, jednak w Polsce jego stosowanie jest nadużywane, o czym świadczy wiele przegranych spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przysługuje zażalenie. W takiej sytuacji liczy się przede wszystkim szybka reakcja adwokata podejrzanego ? ponieważ termin na złożenie zażalenia upływa w ciągu 7 dni.

Osobie tymczasowo aresztowanej przysługuje co najmniej jedno widzenie w miesiącu z osobą najbliższą. Jednak gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, a ściślej do podżegania do przestępstwa, sąd lub prokurator może wydać zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie. Na takie zarządzenie przysługuje osadzonemu zażalenie.

Korespondencja osoby tymczasowo aresztowanej co do zasady podlega kontroli przez sąd lub prokuratora. Jednak kontrola ta nie obowiązuje gdy osadzony kontaktuje się ze swoim adwokatem. Podobna procedura jest również w korzystaniu z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego. Na pierwszym miejscu zapewnia mu się kontakt z adwokatem, należy podkreślić, że nie ma ograniczeń co do czasu trwania tej rozmowy. Do odbywania rozmów telefonicznych z innymi osobami wymagana jest zgoda organu aktualnie prowadzacego postępowanie. Tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego raz dziennie a długość rozmowy nie może przekraczać 5 minut. Porządzek wewnętrzny konkretnego aresztu śledczego może przewidywać dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego.

Wypiską nazywane są środki pieniężne jakie do dyspozycji na terenie Aresztu Śledczego ma tymczasowo aresztowany. Dzięki tym środkom osadzony może dokonywać zakupów w kantynie (sklep na terenie aresztu). Z każdej wypiski pobierana jest tzn. ,,żelażna kasa?? której celem jest gromadzenie środków skazanego na wyjście z aresztu.

Tymczasowo aresztowanych rozmieszcza się w areszcie w sposób który pozwoli uniknąc ich wzajemnej demoralizacji. Ważne jest oddzielenie osób niekaranych od uprzednio odbywających karę pozbawienia wolności oraz młodocianych od dorosłych. Rozmieszczenie osadzonych w areszcie powinno też uwzględniać: zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, oraz konieczność zapobiegania samo agresji i popełnianiu przestępstw w czasie aresztowania.

W uzasadnionych przypadkach aresztant może uzyskać zgodę na kilkudniowe opuszczenie aresztu. Dyrektor zakładu karnego może udzielić osadzonemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego. Takie opuszczenie wymaga jednak zgody prokuratora lub sądu.

Tymczasowo aresztowany, w nagrodę za dobre sprawowanie, może otrzymać nagrody. Są nimi:

1) zezwolenie na indywidualny wystrój celi mieszkalnej;
2) dodatkowy lub dłuższy spacer;
3) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej lub częstsze otrzymywanie paczek;
4) indywidualne odstępstwo od porządku wewnętrznego aresztu śledczego, w zakresie ustalonym przez dyrektora aresztu śledczego;
5) zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu;
6) zezwolenie na dłuższe widzenie;
7) zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym;
8) zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych;
9) nagroda rzeczowa lub pieniężna.

Po zakończeniu aresztu ? administracja aresztu śledczego jest obowiązana udzielić zwalnianemu pomocy w udaniu się do miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania albo do podmiotu leczniczego.

Aby została zapewniona pełna realizacja praw osoby tymczasowej aresztowanej, konieczny jest jak najszybszy kontakt z adwokatem. Adwokat zadba również o humanitarne traktowanie podczas pobytu w areszcie co pozwoli niekiedy uniknąc tortur, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.

Przyjęcie spadku wiąże się z dodatkowym szeregiem konsekwencji prawnych, jak i również podatkowych. Przyjmując spadek, przyjmujemy nie tylko nieruchomości i rzeczy ruchome, lecz również wierzytelności, które mogą obciążać spadek.

Gałęzią prawa regulującą przejście praw i obowiązków po śmierci ich właściciela jest prawo spadkowe. W ostatnim czasie przepisy prawa spadkowego zostały znacząco zmienione, wobec czego adwokat prowadzący postępowanie spadkowe, powinien być z nimi zapoznany.

Pierwszym z etapów postępowania spadkowego jest ustalenie kręgu osób, które dziedziczą po zmarłej osobie. Przeważnie te osoby są wskazane w testamencie pozostawionym przez zmarłą osobę, aczkolwiek gdy osoba ta nie ustanowiła testamentu, następców prawnych określa ustawa. Profesjonalny adwokat doradzi w jaki sposób przyjąc spadek, tak aby przyjęcie spadku nie wiązało się z  negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla spadkobiercy. Następnym z etapów postępowania spadkowego jest podział spadku pomiędzy wszystkich spadkobierców. Ważne jest aby zapewnić sobie wsparcie adwokata w takim postępowaniu, ponieważ podział spadku jest jednym z najbardziej konfiktowych etapów postępowania spadkowego.

Gdy w testamencie zostanie pominięta jedna z najbliższych osób dla spadkobiercy, może ona wystąpić z roszczeniem o zapłatę określonej sumy tzw. zachowku. Adwokat reprezentujący stronę w sprawie o zachowek powinien posiadać duże doświadczenie i znać taktyki procesowe , z tego względu iż niejednokrotnie osoby, którym przypadł spadek próbują zataić majątek, aby osoba, która domaga się zachowku ? dostała jak najmniejszy.

Prowadzenie firmy wymaga dużego zaangażowania w bieżące sprawy, dlatego szanując Państwa czas zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią w zakresie obsługi prawnej firm. Zakres świadczonej przez nas obsługi prawnej jest niezwykle szeroki, więc docenią naszą pracę nie tylko małe i średnie firmy, ale również przedsiębiorcy i korporacje.

W naszej kancelarii prowadzona jest obsługa prawna firm już od wielu lat. Wypracowaliśmy sobie zasady współpracy z Klientami, dzięki którym jesteście Państwo na bieżąco powiadamiani o postępach w prowadzonych sprawach. Na koniec każdego miesiąca informujemy Państwa o przebiegu rozpoczętych spraw, podając szczegóły związane z obecnym etapem postępowania. Jest to bardzo duże ułatwienie, które doceniło już wielu naszych Klientów.

Korzystając z naszej usługi, jaką jest obsługa prawna firm, otrzymujecie Państwa wsparcie prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym i podatkowym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym temacie z zakresu prawa, ponieważ współpracujemy z wieloma specjalistami z różnych dziedzin prawa.

Wybierając naszą ofertę na obsługę prawną firmy, otrzymujecie Państwo:

Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią firmy z Poznania oraz okolic. Nasza usługa obsługa prawna firm Poznań kierowana jest do każdej firmy, która chce zaoszczędzić czas i pieniądze ? stała współpraca z naszą kancelarią zapewni Państwu wysoki komfort prowadzenia działalności, gdzie będziecie mogli skupić się tylko na rozwoju firmy i angażowaniu się w nowe projekty, ponieważ żmudna praca papierkowa zostanie wykonana przez nas. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz osobistego omówienia warunków współpracy z naszą kancelarią i prawnikami.

Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego w trudnych jego momentach warto mieć zaufanego prawnika, który doradzi Państwu najlepsze z rozwiązań. Nasza pomoc prawna świadczona jest w bardzo szerokim zakresie, wobec czego zapraszamy Państwa na poradę prawną z każdą sprawą.

W naszej kancelarii pracują adwokaci, którzy są gotowi zająć się Państwa sprawą niezależnie od stopnia jej skomplikowania. Współpracujemy z prawnikami, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu każdy problem prawny możemy rozwiązać na podstawie wcześniej dokonanej rzetelnej i merytorycznej opinii prawnej. Wybierając naszą kancelarię otrzymacie Państwo pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, gospodarczego oraz karnego. Każda powierzona nam sprawa znajdzie u nas swoje rozwiązanie.

W naszej kancelarii możecie Państwo uzyskać pomoc prawną w sposób bezpośredni podczas wcześniej umówionego spotkania z prawnikiem. Dostępna jest u nas również pomoc prawna online, coraz chętniej wybierana przez klientów indywidualnych. Wystarczy do nas napisać z jakim problemem prawnym się Państwo borykacie, a nasza pomoc prawna trafi do Was już w przeciągu 48 godzin od ustalenia zakresu naszej współpracy.

Pomoc prawna to usługa stworzona z myślą o tych wszystkich Klientach, którzy potrzebują skonsultować swój przypadek prawny i znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań. Czekamy na Państwa w naszej kancelarii, wystarczy tylko umówić się na spotkanie. Nasza kancelaria znajduje się w mieście Poznań, ale obsługujemy również przedsiębiorców i klientów indywidualnych spoza miasta. Nasza pomoc prawna Poznań to usługa stworzona na miarę Państwa potrzeb. Zapraszamy.

Rozwód to ostatnie rozwiązanie prawne, po które warto sięgnąć dopiero wtedy, gdy zawiodą wszystkie pozostałe z dostępnych rozwiązań prawnych. Rozwód jest trudnym i niezwykle emocjonalnym przeżyciem, które obarczone jest dodatkowo dużym stresem. To wszystko sprawia, że przebrnięcie przez wszystkie procedury prawne oraz negocjacje i ustalenia między rozwodzącymi się małżonkami trudo będzie przeprowadzić bez pomocy adwokata.

Dobry adwokat rozwód przeprowadzi szybko i w jak najmniej obciążający emocjonalnie sposób. Jest to niezwykle istotne, ponieważ podczas całego procesu rozwodowego, dobry adwokat powinien być nie tylko najlepszym doradcą, ale również i wsparciem. Naszym zadaniem jest dyskretne i sprawne poprowadzenie sprawy rozwodowej, aby była ona dla Państwa jak najmniejszym obciążeniem. Dzięki naszej wieloletniej praktyce w zakresie prawa rodzinnego jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez postępowanie rozwodowe bez zbędnych formalności. Udzielając nam pełnomocnictwa na potrzeby prowadzonej sprawy, możecie Państwo ograniczyć do minimum stres związany z formalnościami, obecnością na rozprawach lub innymi formami kontaktu z byłym mężem/żoną. Dlatego też zapraszamy do naszej kancelarii, aby o Państwa interesy zadbał adwokat. Rozwód to również kwestie podziału majątku oraz ustalenie opieki nad dziećmi, co wiąże się bardzo często z dodatkowymi bardzo silnymi emocjami, więc nasi adwokaci dołożą wszelkich starań, aby te trudne sprawy były rozwiązane zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

W naszej kancelarii otrzymacie Państwo pomoc prawną, doradztwo oraz fachowe i rzetelne poprowadzenie sprawy rozwodowej. Naszym zadaniem jest załatwienie wszelkich formalności oraz sporządzenie wniosku o rozwód, dzięki któremu sąd będzie mógł ograniczyć liczbę rozpraw do niezbędnego minimum. Podczas tego niezwykle trudnego okresu w Państwa życiu, nasi adwokaci będą Państwu służyć wiedzą i wsparciem, dbając o Państwa interesy i reprezentując podczas często burzliwych negocjacji z adwokatem małżonka/małżonki.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu poznania całej procedury procesowej, którą przedstawi Państwu adwokat. Rozwód Poznań jest usługą skierowaną do wszystkich klientów z obszaru miasta Poznań oraz okolic. Zapraszamy Państwa do współpracy i wspólnego przejścia przez ten trudny etap życia.

 

Nieznajomość prawa szkodzi, ale z naszą pomocą prawną możecie Państwo poznać swoje prawa i znaleźć rozwiązanie na każdy problem z zakresu prawa. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, administracyjnym i karnym. Pomożemy Państwu w prostych sprawach, jak również i w tych bardzo skomplikowanych. Niezależnie od ich stopnia trudności rzetelnie zajmiemy się każdym problemem prawnym, ponieważ naszym celem jest świadczenie porad prawnych na najwyższym poziomie.

W naszej kancelarii porady prawne świadczone są przez doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę prawników. Poświęcamy naszym Klientom pełną uwagę, znajdując rozwiązania w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach. Nasze porady prawne świadczymy na miejscu w kancelarii po uprzednim umówieniu się na spotkanie, jak również możemy Państwu zaoferować porady prawne online. Forma współpracy z naszą kancelarią zależy od Państwa.

W naszej kancelarii uzyskacie Państwo porady prawne, m.in. w zakresie poniższych zagadnień prawnych:

Porady prawne, jakie Państwu oferujemy wykonujemy także w językach obcych: angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Wszystkich zainteresowanych Klientów współpracą z naszą kancelarią zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu uzyskania oferty na porady prawne. Poznań to miasto, gdzie znajduje się nasza kancelaria, ale obsługujemy prawnie również firmy i osoby prywatne z całej Polski.

 

Niejednokrotnie pojawiają się w życiu sytuacje, w których do końca nie wiadomo, który z dokonanych wyborów przyniesie nam najwięcej korzyści lub pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji. Jeśli znajdujecie się Państwo w takiej sytuacji, to zapraszamy do naszej kancelarii, gdzie świadczymy doradztwo prawne, którego celem jest znalezienie najlepszych dla Państwa rozwiązań prawnych.

W nasze kancelarii świadczą doradztwo prawne prawnicy z wieloletnim doświadczeniem oraz licznymi sukcesami w sprawach z różnych dziedzin prawa, począwszy od prawa cywilnego poprzez prawo gospodarcze, a na karnym kończąc. Nasze doradztwo prawne to usługa skierowana do osób, które chciałyby wiedzieć, jakie możliwości przewiduje polskie prawo w rozwiązaniu konkretnego problemu, chciałyby uzyskać rzetelną opinię prawną na potrzeby postępowania administracyjnego, odszkodowawczego lub sądowego. W zakres naszego doradztwa może również wejść sporządzanie umów, projektów aktów prawnych lub oświadczeń woli.

Chętnie pomożemy Państwu w każdej sytuacji, niezależnie od stopnia skomplikowania problemu prawnego. Po zapoznaniu się ze sprawą rzeczowo nakreślimy sytuację prawną, jak również przedstawimy wszystkie możliwe sposoby na osiągnięcie przez Państwa zamierzonego celu. W naszej kancelarii stawiamy na najwyższą jakość obsługi, świadcząc nie tylko doradztwo prawne, ale również reprezentując Państwa przed sądami, organami administracyjnymi lub samorządowymi. Oprócz tego w ramach doradztwa prawnego możemy dla Państwa przygotować:

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej usługi, jaką jest doradztwo prawne. Poznań to miasto na terenie którego świadczymy naszą pomoc prawną. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia terminu spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. Chętnie pomożemy Państwu w każdej sprawie.